Filtrar cursos por...
Buscador libre...
Cursos > Cursos > oposiciones mossos > Oposiciones Mossos d´ Esquadra
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oposiciones Mossos d´ Esquadra

Tipo: Oposiciones | Modalidad: Presencial/Distancia | Precio: Consultar | oposiciones mossos

Las Oposiciones a Mossos d’Esquadra son semipresenciales en Barcelona. “Mensualidades a tu Medida”. Activitats que desenvolupen – Funcions de policia de seguretat ciutadana: protecció de […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Las Oposiciones a Mossos d’Esquadra son semipresenciales en Barcelona. “Mensualidades a tu Medida”.

Activitats que desenvolupen
– Funcions de policia de seguretat ciutadana: protecció de persones i béns, protecció d’edificis, investigació, patrulles, etc.
– Funcions de policia administrativa: vetllar pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i l’Estat, etc.
– Funcions de policia judicial: en unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
– Funcions de policia de trànsit: en funció dels acords entre l’Estat i la Generalitat.

El que aconseguirem
En general, aquestes són algunes de les atractives avantatges que t’ofereix el ocupar un lloc de funcionari autonòmic com a membre del cos dels Mossos d’Esquadra:
– Lloc de treball amb la MÀXIMA ESTABILITAT.
– Sous de 1800 a 2500 € mensuals.
– 14 PAGUES I MITJA l’any.
– Horaris: a torns.
– Vacances i dies d’assumptes propis (40 DIES mínim per any).
– TRIENNIS. Augments salarials del 5% aproximadament, a part de l’IPC, per antiguitat.
– Possibilitats de PROMOCIÓ INTERNA a partir de l’1 any amb places reservades.
– Possibilitat de EXCEDÈNCIES.

MATERIAL COMPLEMENTARI
** Constitució Espanyola
** Estatut d’Autonomia
** Legislació Gènere
** Psicotècnics

1r. Tenir la nacionalitat espanyola. 2n. Tenir complerts els 18 anys d'edat i tenir menys de 35 (edat màxima orientativa). 3r. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, de graduat escolar, Formació Professional de primer grau, equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació. 4t. Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a dones. 5è. No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica. 6è Posseir el Nivell B de Català o realitzar la prova corresponent. 7è. Posseir el carnet de conduir vehicles de categoria B o B1 de l'anterior legislació. 8è. Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes. 9è. No tenir antecedents penals per delictes dolosos. 10è. No patir malalties o defectes físics que impedeixin el desenvolupament de les corresponents funcions. 11è. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentencia ferma. Aquests requisits són orientatius, l'entitat convocant pot establir els que consideri més oportuns.
MÒDUL 1. LEGISLACIÓ NACIONAL Tema 1. La Constitució Espanyola Tema 2. El Tribunal Constitucional Tema 3. Les Corts Generals Tema 4. La Corona Tema 5. El Govern Tema 6. L'Administració Tema 7. Organització Territorial de l'Estat Tema 8. Les comunitats autònomes Tema 9. El Poder Judicial Tema 10. Llei de Forces i Cossos de Seguretat. Tema 11. Drets Humans. Tema 12. Unió Europea MÒDUL 2. ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS, CONEIXEMENT DE L'ENTORN I LEGISLACIÓ GENERALITAT Tema 13. Història de Catalunya (Part I) Tema 14. Història de Catalunya (Part II) Tema 15. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial Tema 16. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya Tema 17. La immigració i la societat multicultural Tema 18. L'àmbit sociolingüístic Tema 19. El canvi social producte de les noves tecnologies de la Informació Tema 20. L'home i l'equilibri ecològic Tema 21. Principals corrents artístics i culturals Tema 22. L'Origen de la Generalitat. Tema 23. Antecedents de l'Estatut vigent Tema 24. La Generalitat durant la República Tema 25. L'Estatut d'Autonomia Tema 26. Organització Administrativa de la Generalitat MÒDUL 3. LEGISLACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA 1. Constitució Espanyola de 1978 2. Estatut d'Autonomia 3. Llei 4 / 2003 d'Ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya 4. Llei 19/1983, de creació de la Policia de la Generalitat 5. Llei 10/1994 de la policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra 6. Decret 183/1995 de règim disciplinari dels Mossos d'Esquadra 7. Decret 184/1995 de Regulació d'uniformes... dels Mossos d'Esquadra. 8. Decret 102/1998 de Competències de la Generalitat en trànsit, circulació ... 9. Decret 243/2007, d'Estructura del Departament Interior, Relacions Institucionals ... 10. Decret 401/2006, Reglament de provisió de llocs de Mossos d'Esquadra 11. Resolució INT/1828/2004, d'aplicació del Codi Europeu d'Ètica de la Policia 12. La Construcció d'un Espai de Seguretat, Justícia i Llibertat. MATERIAL COMPLEMENTARI ** Constitució Espanyola ** Estatut d'Autonomia ** Legislació Gènere ** Psicotècnics PROVES D'ACCÉS PRIMERA FASE - 1r EXERCICI. Consistirà en les següents proves: 1. La realització per escrit d'un examen tipus test sobre el temari. 2. Bateria de psicotècnics. 3. Qüestionari de personalitat. - 2n EXERCICI. Avaluació de coneixements de la llengua catalana. Serà obligatòria aquesta prova per a aquells aspirants que no estan en possessió del títol de nivell "B" de la secretària general de Política Lingüística o titulació equivalent. - 3r EXERCICI. Realització de proves físiques. - 4t EXERCICI. Entrevista personal. SEGONA FASE Curs de Formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'una durada de 9 mesos. TERCERA FASE Període de practiques d'una durada de 12 mesos. (Aquest tipus d'examen és orientatiu ja que cada Ajuntament o entitat convocant pot establir les proves que consideri oportunes.)
Temática: oposiciones mossos. Etiquetas: Oposiciones mossos d´esquadra. Tipo: Oposiciones. Modalidad: Presencial/Distancia. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

Campus Training

Campus Training

Comandante Fontanes nº1-1º (15003 La Coruña) La Coruña (A Coruña) Provincia: La Coruña (A Coruña). Localidad: La Coruña.
  • Buscar Curso

No se han encontrado cursos similares.