Filtrar cursos por...
Buscador libre...
Cursos > Cursos > oposiciones administrativo, oposiciones auxiliar administrativo > Oposiciones Cos Superior de la Generalitat de Catalunya
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oposiciones Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Tipo: Oposiciones | Modalidad: Presencial | Precio: Consultar | oposiciones administrativo, oposiciones auxiliar administrativo

Las Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya son presenciales y se imparten en Barcelona. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES A COS […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Las Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya son presenciales y se imparten en Barcelona.

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES A COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquest Cos té assignades funcions de realització d’activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s’inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s’exigeix: Títol Superior Universitari
A més del Cos Superior, el CEF també prepara l’accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d’Administratius (Batxiller Superior).

PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES A COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)
-Àmbit General (40 temes)
-Àmbit Jurídic (40 temes)
-Àmbit Econòmic (40 temes)
-Àmbit de Prevenció (40 temes)

Exercicis de la darrera convocatòria (Poden produir-se canvis en la nova convocatòria)

L’Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

    Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora
    Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
    Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts
    Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores

SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

    Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
    Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LAS OPOSICIONES A COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona.

El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s’expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d’examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s’avança en l’anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

A més del nostre servei d’actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d’informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d’actualitzacions d’aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l’opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Temática: oposiciones administrativo y oposiciones auxiliar administrativo. Etiquetas: Oposiciones administrativo. Tipo: Oposiciones. Modalidad: Presencial. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

CEF (Centro de Estudios Financieros)

CEF (Centro de Estudios Financieros)

Pza. de España, 18 (Torre de Madrid) 1ª A Ofic. 5 (28008 Madrid) Madrid Provincia: Madrid. Localidad: Madrid.
  • Buscar Curso