Filtrar cursos por...
Buscador libre...
Cursos > Cursos > oposiciones administrativo, oposiciones auxiliar administrativo > Oposiciones Cos de Gestio de la Generalitat de Catalunya
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oposiciones Cos de Gestio de la Generalitat de Catalunya

Tipo: Oposiciones | Modalidad: Presencial | Precio: Consultar | oposiciones administrativo, oposiciones auxiliar administrativo

Las Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya son presenciales y se imparten en Barcelona. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES A […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Las Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya son presenciales y se imparten en Barcelona.

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES A COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d’expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol d’enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES A COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Aprovat en el DOGC de 22 d’abril de 2009

Part General:
    * Dret Constitucional (4 temes)
    * L’Organització Política i Administrativa de l’Estat (4 temes).
    * La Unió Europea (4 temes)
    * L’Organització Política i administrativa de Catalunya (3 temes)
    * L’Administració Pública. Dret Administratiu (8 temes).
    * Economia del sector públic. La gestió económicofinancera (3 temes)
    * Estadística (3 temes)
    * Gestió pública (5 temes)
    * Funció pública (5 temes)
    * Polítiques públiques (5 temes)

Àmbit General:
    * Funció pública(6 temes)
    * Contractació pública i pressupost (6 temes)
    * Gestió pública i millora (8 temes)
    * Noves tecnologies i administració pública (3)
    * Anàlisis i estudis (3 temes)

Ejercicios

L’Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis
    Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
    Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2). Durada 1 hora

    Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
    Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (44 temes). Durada 1 h. 30 minuts.

    Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori.
    Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general
    i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 h 15 minuts

    Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.
    Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 hora 45 minuts.

SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

    Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.

    Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LAS OPOSICIONES A COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS exclusivament.
La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d’aquesta oposició. Des de l’inici se li proposen als alumnes la realització d’exercicis i simulacres que s’estructuren com veritables assajos dels exàmens finals. D’aquesta forma s’arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d’aquesta oposició.

A més del nostre servei d’actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d’informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d’actualitzacions d’aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l’opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Temática: oposiciones administrativo y oposiciones auxiliar administrativo. Etiquetas: Oposiciones administrativo. Tipo: Oposiciones. Modalidad: Presencial. País: España. Estado: Cursos cerrados.