Filtrar cursos por...
Buscador libre...
Cursos > Cursos > oposiciones administrativo > Oposiciones Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya – CAG Semipresenciales
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oposiciones Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya – CAG Semipresenciales

Tipo: Oposiciones | Modalidad: Presencial/Distancia | Precio: Consultar | oposiciones administrativo

Las Oposiciones Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya (CAG) se imparten en modalidad semipresencial en Gerona pero también se pueden realizar en modalidad a […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Las Oposiciones Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya (CAG) se imparten en modalidad semipresencial en Gerona pero también se pueden realizar en modalidad a distancia. REQUISITO INDISPENSABLE PARA OPTAR A ESTA OPOSICIÓN: TENIR LA NACIONALITAT ESPANYOLA O LA D´ALGUN DELS ESTATS MEMBRES DE LA UE.
 
-La categoria professional és la corresponent al grup C1 del cosde funcionaris de l’escala de l’ administració general.
-El sou aproximat oscil-la entre 20.412,06 € i 24.826€ bruts per l’any 2010.

Funcions Principals
-Tasques administratives: de col-laboració, preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior. La comprovació de documentació. La preparació de la redacció de documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior. Informació  i atenció al públic en matèria administrativa.

En general, tasques similars a las nombrades.

Proves a realizar
Per la convocatoria de 2008:
Primera prova: Prova de coneixements.
     -Qüestionari sobre competències professionals.
     -Prova de coneixements. Qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva del temari.
     -Supòsit pràctic.
Segona prova: Ofimàtica bàsica.
     -Elaboració d’un document administratiu.
     -Processament de textos.
     -Full de càlcul.
Tercera prova: coneixments de llengua catalana i castellana.
     -Coneixements de llengua catalana.
     -Coneixements de llengua castellana.

-TENIR LA NACIONALITAT ESPANYOLA O LA D´ALGUN DELS ESTATS MEMBRES DE LA UE. -Haver cumplert 16 anys i no arribar a l’edat de la jubilació forçosa. -Tenir titol de batxillerat o tècnic. -No estar inhabilitat/a per l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. -Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades. -Satisfer els drets d’examen corresponents. -Per quedar exempt de la prova de català, s’ha de tenir el nivel C de català. (mirar document de convalidacions)
Temario Oposiciones Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya - CAG Semipresenciales -    Dret constitucional (5 temes). -    Dret administratiu (9 temes). -    Gestió de recursos humans (5 temes). -    Gestió economicofinancera (7 temes). -    Organització del treball (5 temes). Valoració de Mèrits Es valoraran com a mèrits: -    Els serveis prestats en qualsevol administració pública amb vinculació de funcionari de carrera, interí, contracte de naturalesa laboral, contracte administratiu transitori o contracte administratiu de col-laboració temporal. -    Titulacions de tècni superior o qualsevol dels declarats equivalents relacionats amb les funcions pròpies de les places de l’escala administrativa. -    Haver resultat apte sense plaça en la convocatòria immediatament anterior per l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.
Temática: oposiciones administrativo. Etiquetas: Oposiciones administrativo. Tipo: Oposiciones. Modalidad: Presencial/Distancia. País: España. Estado: Cursos cerrados.